img
img
img
img
About Maharashtra Board of Vocational & Technical Education

महाराष्ट्र व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण मंडळ,महाराष्ट्र राज्य

सदर मंडळामार्फत राज्यामध्ये व्यवसाय/तांत्रिक/परावैद्यक/परिचर्या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात तंत्र शिक्षण व व्यवसाय शिक्षणाची व्याप्ती व वाढ झाल्याने स्वतंत्र परीक्षा मंडळांची गरज लक्षात घेता या मंडळाची स्थापना करण्या आली आहे.

Read More